Nestor Eduardo Bravo y Ana Laura Godoy Nestor Eduardo Bravo y Ana Laura Godoy Ruta 4 km.125, Sequeira - Artigas. 9 a 20hs Teléfono: 47706262